Hail The New Puritain, 1987, by Charles Atlas.  Thanks Jennifer Krasinski.

-SH